نیازمندیهای چابک

شما در این سایت با مفاهیم نیازمندیهای نرم افزار چابک آشنا می شوید

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

سطح تیم: چرا در مورد تیم ها صحبت می کنیم؟

سطح تیم

یکی از موضوعات جالب این است که چرا کتابی در مورد نیازمندی های نرم افزار با بحث سازمان، نقش ها و مسئولیت ها و فعالیت های تیم پروژه «چابک» پیش می رود. همان طوری که در فصل قبل توضیح داده شد، ماهیت توسعه چابک با مدل های سنتی اساساً متفاوت است و ما ضرورتاً باید در مورد بسیاری ازتجربه های ابتدایی توسعه نرم افزار تجدید نظر کنیم.

برای بسیاری از سازمان ها، اتخاذ روش چابک موجب ایجاد چالش در ساختار سازمانی موجود، فرضیه های مربوط به روابط بین اعضای تیم و حتی ساختار گزارش دهی کارکنان می شود. یک موضوع مهم دیگر این هست که در روش چابک ساختار نیازمندی ها و ساختار خود تیم از یکدیگر مستقل نیستند. در روش چابک، رهیافتی که در آن دسته بزرگی از نیازمندی ها از پیش تعریف می گردد و سپس برای پیاده سازی به مجموعه ای از توسعه دهندگان تحویل داده می شود، مورد استفاده قرار نمی گیرد. بلکه به جای آن، تیم ها حول نیازمندی ها سازماندهی می شوند تا بدین طریق بتوانند کارآمدی تعریف، ساخت و آزمون کد را که به کاربر پایانی ارزش تحویل می دهند را بهینه کنند.

همه اعضای تیم، اساساً در تعریف نیازمندی ها، بهینه سازی نیازمندی ها و مصالحه های طراحی، پیاده سازی، آزمون، تجمیع و تحویل آن ها به مشتریان درگیر هستند. این کار تنها هدف تیم است.

۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح سبد محصول: بستر معماری

بستر معماری

قبلا اشاره کردیم که طراحی(معماری) و نیازمندی ها دو روی سکه هستند. در کتاب حاضر، این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، تعدادی معیار ارائه خواهد شد که به ما کمک می کنند در مورد تفاوت ها و شباهت های بین معماری و نیازمندی ها فکر کنیم. هر چند، این کتاب بر روی نیازمندی ها متمرکز است، اما نمی توانیم از معماری چشم پوشی کنیم. چون تجربه به ما می گوید: تیم هایی که بخشی از بستر معماری را می سازنند، قادر به پیاده سازی ویژگی های جدید بدون بازسازی بیش از اندازه کد هستند. بنابراین، این تیم ها به عنوان برندگانِ بازار ظهور خواهند کرد. در نتیجه، هر گونه برخورد موثر با نیازمندی های چابک باید موضوع معماری را نیز حل کند.


۰ نظر
علیرضا قاقالو

سطح سبد محصول: اپیک ها و بک لاگ سبد محصول

اپیک ها، نیاز مشتری را در بالاترین سطح ارائه می دهند. اپیک ها نوآوری های توسعه هستند و قصد دارند ارزش تم سرمایه گذاری را تحویل دهند. اپیک ها پس از شناسایی، اولویت بندی و برآورد می شوند و در «بک لاگ سبد محصول» نگهداری می گردند. قبل از برنامه ریزی انتشار، اپیک ها به مجموعه ای از ویژگی های مشخص تجزیه می شوند و سپس در برنامه ریزی انتشار، ویژگی ها نیز به مجموعه ای از داستان ها تبدیل می گردند تا پیاده سازی شوند. اپیک ها، در شکل های مختلی از قبیل لیست های بولِتی، داستان صدای کاربر، یک یا دو جمله، فیلم، نمونه اولیه و یا هر قالبی که برای بیان هدف نوآوری محصول مناسب باشد، بیان می گردند.

۰ نظر
علیرضا قاقالو