برای حصول اطمینان از اینکه تیم کارهایی که باید انجام دهد را فهمیده است و برای تضمین اینکه آن ها می توانند تعهدات خودشان را برآورده کنند، بسیاری از تیم های چابک برای کامل کردن داستان از رهیافت مفصل تری برای تخمین و هماهنگی فعالیت های کاری افراد استفاده می کنند. آن ها این کار را از طریق «وظیفه» انجام می دهند. داستان ها توسط وظیفه ها پیاده سازی می شوند. وظیفه ها، ریزدانه ترین اجزاء در مدل هستند و فعالیت هایی را نمایش می دهند که باید توسط اعضای خاص تیم برای تکمیل داستان انجام شوند.

وظیفه واحد کوچکی از کار است که برای تکمیل داستان ضروری است.

وظیفه ها یک مالک دارند (شخصی که مسئولیت انجام وظیفه را برعهده می گیرد) و با واحد ساعت برآورد می شوند (معمولا 4 تا 8 ساعت). میزان ساعت باقی مانده (تکمیل شده) وظیفه به نوعی وضعیت تکرار را نمایش می دهد. هر داستان می تواند یک یا بیش از یک وظیفه داشته باشد و هر وظیفه حداکثر به یک داستان تعلق دارد و همچنین ممکن است به هیچ داستانی تعلق نداشته باشد. در بیشتر موارد، وظیفه ها «بچه های» داستان مربوط به خود هستند (با حذف داستان پدر، وظیفه ها نیز حذف می شوند). همچنین، مدل وظیفه های مستقل و وظیفه هایی که برای سایر اهداف تیم استفاده می شوند را برای افزایش انعطاف پذیری پشتیبانی می کند.