ران جفریز، یکی از ایجاد کننده های ایکس پی، از سه اصطلاح «کارت»، «گفتگو» و «تایید» برای توصیف داستان ها استفاده می کند. این سه جزء در ادامه توضیح داده می شوند:

کارت: نمایش دهنده دو یا سه جمله ای است که برای توصیف هدف داستان استفاده می شود. 

گفتگو: جزئیات هدف کارت که در گفتگوی با مشتری یا مالک محصول کشف می شود را نمایش می دهد. به عبارت دیگر، کارت همچنین «قولی برای گفتگو» درباره هدف را نشان می دهد. 

تایید: این که چگونه تیم، از طریق مشتری یا نماینده مشتری، متوجه می شود که کد نوشته شده هدف کامل داستان را برآورده می کند، توسط این جزء نمایش داده می شود.