بهبود مداوم یا «کایزن» ستون دوم ناب است. با کایزن، از طریق بازبینی و بهبود مداوم به سوی یک سازمان یادگیرنده هدایت می شویم. 

  • منشاء مسئله را کشف نماید و برای حل آن و بهبود فرایند شخصاً داده‌ها را مشاهده و بررسی کنید. 
  • تصمیم گیری ها را تدریجی و با توافق انجام دهید و همه گزینه ها را در نظر بگیرید. سپس تصمیم ها را به سرعت پیاده سازی کنید. 
  • برای تشخیص علت اصلی ناکارآمدی، بهبود مداوم را به کار بگیرید و اقدامات متقابل موثر را اعمال کنید. 
  • از طریق پرورش پرسنل با ثبات، ارتقاء تدریجی و سیستم های جانشینی دقیق از پایگاه دانش سازمانی محافظت کنید. 
  • در نقاط عطف اصلی تفکر کنید و پس از پایان پروژه به طور آشکار کاستی های پروژه را شناسایی نمایید