سطح تیم

در این سطح، تیم چابک با 5 تا 9 عضو به تعریف، ساخت و آزمون «داستان های کاربر» در مجموعه ای از «تکرارها» و «انتشار ها» می پردازد. در سازمان های کوچک ممکن است تعداد کمی از این تیم ها وجود داشته باشد. اما در سازمان های بزرگ تر تعداد بیشتری از این تیم ها برای کامل کردن محصولات، ویژگی ها، اجزای معماری و زیر سیستم ها وجود دارند. وظیفه مدیریت بک لاگ داستان های کاربر و چیز های دیگری که تیم نیاز دارد، بر عهده «مالک محصول» است.