ادامه پست قبل ...

جزء تایید را به عنوان نوعی از «آزمون پذیرش» نمایش می دهیم، آزمونی که پیاده سازی درست داستان را تایید می کند. برای مجزا کردن این آزمون از سایر آزمون های پذیرش، آن را تحت عنوان «آزمون های پذیرش داستان» نام گذاری می کنیم و آن ها را دستاوردی جدا از خود داستان (کاربر) در نظر می گیریم. همان طوری که شکل ذیل نشان می دهد. از ارتباط بین «داستان» و «آزمون پذیرش داستان» موارد ذیل قابل استنباط هستند: 

  • در ارتباط یک به چند (*..1)، هر داستان یک یا بیش از یک آزمون پذیرش دارد. 
  • داستان زمانی «انجام شده» تلقی می گردد که آزمون پذیرش را با موفقیت گذرانده باشد. در غیر این صورت به عنوان «انجام نشده» در نظر گرفته می شود. 

آزمون های پذیرش، آزمون های کارکردی هستند که پیاده سازی داستان براساس معیارهای مورد نظر را بررسی می کنند. برای اجتناب از ایجاد حجم زیاد آزمون های دستی که ممکن است سرعت تیم را کاهش دهد، تا حد ممکن آزمون های پذیرش داستان خودکار می شوند.


آزمون پذیرش

(هر داستان دارای یک یا بیش از یک آزمون پذیرش است)