چابک مبتنی بر یک اصل اقتصادی ساده است: ما ویژگی ها را زودتر تحویل می دهیم و مشتریان پول را زودتر پرداخت می کنند. این موضوع بازگشت سرمایه را برای هزینه توسعه بهبود می بخشد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است.

تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در آبشاری در مقایسه با چابک

(تحویل ارزش و بازگشت سرمایه در آبشاری و چابک)


در مدل آبشاری (شکل سمت چپ)، سرمایه گذاری (هزینه) فورا شروع می شود و تا زمان تحویل ادامه پیدا می کند. هیچ بازگشت سرمایه ای تا زمان تحویل نیازمندی های تعهد شده یا آخرین مهلت زمانی تعیین شده ممکن نیست. در چابک (شکل سمت راست)، تحویل ارزش با اولین بخش قابل عرضه شروع می گردد. با فرض سرمایه گذاری ثابت، معادله ذیل برقرار است:
معادله بهبود بازگشت سرمایه