اسکرام

اسکرام یک روش مدیریت پروژه چابک است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های اصلی اسکرام شامل موارد ذیل هستند:

  • کار در اسپرینت هایی که تکرارهای زمان ثابت 30 روزه یا کمتر هستند انجام می گردد. 
  • کار در اسپرینت ثابت است. وقتی محدوده اسپرینت تثبیت شد، هیچ کارکرد دیگری نمی تواند اضافه شود. کارکرد جدید فقط توسط تیم توسعه می تواند اضافه گردد. 
  • کارها برای اینکه انجام شوند در بک لاگ محصول قرار می گیرند. بک اگ محصول شامل نیازمندی های جدید، نقص ها و فعالیت های زیرساختی و طراحی هستند. 
  • «استاد اسکرام» مربی توانمندسازی تیم های خودسازمانده و خودپاسخگو است. این تیم ها مسئولیت تحویل نتایج موفقیت آمیز در هر اسپرینت را بر عهده دارند. 
  • «مالک محصول» نقش وکیل مشتری را بازی می کند. 
  • جلسه اسکرام روزانه یک روش با اهمیت برای برقراری ارتباط است.  
  • اسپرینت ها باید زمان ثابت باشند. اسپرینت ها، جلسه های ایستاده و جلسه های بازنگری انتشار در زمان های تعیین شده کامل می شوند.

 سبک وزن بودن اسکرام باعث شده است که به طور گسترده توسط سازمان های توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار بگیرد.