داستان های کاربر

بک لاگ تیم (معمولا بک لاگ محصول یا بک لاگ پروژه نامیده می شود) شامل تمام داستان های کاربری است که تیم برای پیاده سازی شناسایی کرده است. هر تیم برای خود، بک لاگ جداگانه ای دارد که توسط مالک محصول نگهداری و اولویت بندی می شود. اگرچه ممکن است چیزهای دیگری از قبیل نقص ها، بازآرایی ها و کارهای زیرساختی و ... نیز در بک لاگ محصول وجود داشته باشند، اما داستان های کاربر پیاده سازی نشده تمرکز اصلی تیم هستند.

شناسایی، نگهداری، اولویت بندی، زمانبندی، تشریح، پیاده سازی، آزمون و پذیرش داستان های کاربر فرایند اصلی مدیریت نیازمندی ها در سازمان چابک است.