برای تضمین بیشتر کیفیت، می توان از «آزمون های واحد» نیز استفاده کرد. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است. آزمون های واحد برای تایید کار پایین ترین سطح ماژول برنامه کاربردی (یک کلاس یا متد در برنامه نویسی شی گرا؛ یک تابع یا رویه در برنامه نویسی ساخت یافته) مطابق با آن چه که موردنظر است، مورد استفاده قرار می گیرند. آزمون های واحد توسط توسعه دهنده برای آزمون کدی نوشته می شوند که منطق ماژول موردنظر را اجرا می کنند. در توسعه آزمون محور (TDD)، آزمون قبل از کد نوشته می شود. در هر صورت، آزمون باید در داخل یک چارچوب آزمون خودکار ساخته شود و تا زمانی که داستان آن را پشت سر نگذاشته است به عنوان «انجام شده» در نظر گرفته نمی شود. تیم های چابک بالغ تجربه های گسترده ای را برای آزمون واحد و آزمون کارکردی (پذیرش داستان) خودکار فراهم می کنند.

آزمون واحد