ریشه های اصلی جنبش نرم افزار ناب از موفقیت های تویوتا و سیستم تولید تویوتا ناشی شد. این سیستم شامل مجموعه ای از دانش های تولید اقتصادی، اصول و تجربه های ناب است که باعث شد تویوتا در سال ۲۰۰۷ تولید کننده پیشتاز ماشین در جهان باشد. در حقیقت، سیستم تولید تویوتا باعث رشد جنبش نرم افزار ناب شد که توسط تفکر نویسندگانی در کتاب های مختلفی رواج پیدا کرد. تفکر ناب دارای زمینه گسترده تر و عمیق تری از متدهای چابک خاص مثل اسکرام و ایکس پی است. همچنین تاثیر تفکر ناب در طول زمان بیشتر از تاثیر متد های چابک خواهد بود. در حقیقت، به سادگی می توانیم اسکرام، ایکس پی و دیگر متدهای چابک را نمونه های از نرم افزار ناب مشاهده کنیم. همچنین متدهای ناب یک چارچوب وسیع تری برای بهبود اقتصاد توسعه محصول جدید در سازمان های وابسته به نرم افزار فراهم می کنند.