سطح برنامه

در این سطح، کارکرد سیستم های با مقیاس بزرگ توسط چند تیم در «قطار انتشار چابک» توسعه داده می شود. قطار انتشار چابک ریتمی استاندارد از «تکرارها» و «نقاط عطف» زمان ثابت هست که در آن ها زمان و کیفیت ثابت، اما محدوده پروژه قابل تغییر است. قطار انتشار چابک، «انتشارها» یا «بخش های قابل عرضه» را به طور مکرر در زمان های حدودا 60 تا 120 روزه ایجاد می کند. بخش های قابل ارزیابی را می توان بر مبنای ظرفیت جذب محصول جدید توسط مشتری و رویدادهای خارجی موثر بر زمانبندی انتشار داد. در این سطح «مدیر محصول» وظیفه تعریف ویژگی ها را بر  عهده دارد.