سطح سبد محصول

بسیاری از سازمان های نرم افزاری که دارای اندازه متوسط با صد یا بیش از صد کارمند هستند و آن هایی که یک یا دو محصول را توسعه و مدیریت می کنند، مدل تیم(شامل داستان های کاربر، وظیفه ها و آزمون های پذیرش) به اضافه مدل برنامه(شامل ویژگی ها و نیازمندهای غیرکارکردی) چیزهایی هستند که تیم برای مدیریت نیازمندی های سیستم به روش چابک نیاز دارد. در این شرایط، «هدایت نمودن انتشارها با چشم انداز ویژگی محور» و «هدایت نمودن تکرارها با داستان های ایجاد شده توسط تیم»، تمام آن چیزهایی است که تیم نیاز دارد. علاوه براین، سازمان هایی با رده دیگری وجود دارند که صدها تا هزاران کارمند را به کار گرفته و محصولات بسیار زیادی دارند. در این سازمان ها، مدل حکومتی و مدیریتی توسعه نرم افزار جدید نیازمند دستاوردها و سطح بالاتری از انتزاع است. در تصویر کلان، این سطح انتزاع همان «سبد محصول» است. در این سطح، در مورد ترکیبی از «تم های سرمایه گذاری» صحبت می کنیم که برای هدایت اولویت های سرمایه گذاری سازمان استفاده می شوند. مفهوم «تم های سرمایه گذاری» برای تضمین اینکه کار انجام شده کاری ضروری در جهت تحویل استراتژی کسب وکار سازمان است، مورد استفاده قرار می گیرند. تم های سرمایه گذاری چشم انداز سبد محصول را هدایت می کنند و به صورت مجموعه ای از «اپیک ها» بیان می شوند. به گونه ای که، در طول زمان به قطارهای انتشار مختلفی تخصیص داده می شوند.