حمایتِ مدیریت شالوده تفکر ناب است. در حقیقت، «حمایت» واژه مناسبی نیست تا به وسیله آن نقش اصلی و فعال مدیریت در پیاده سازی و هدایت ناب توصیف گردد. واژه «رهبری» ممکن است انتخاب بهتری باشد. در ناب، مدیریت با به کارگیری تجربه ها و ابزارهای تفکر ناب و بهبود مداوم، اعمال همیشگی آن ها و تعلیم به کارمندان، آموزش می بیند.

در این مورد، ناب از بیشتر تجربه های ما در توسعه چابک فاصله می گیرد. براساس تجربه‌ای که داریم، چابک اغلب به صورت فرایند تیم محور ترویج پیدا کرده است و در بدیرین حالت تمایل به کنار گذاشتن مدیریت از فرایند و تجربه های اصلی را دارد. البته، کنار گذاشتن مدیریت از مشارکت و حل مسئله رویکرد مناسبی نیست. موارد ذیل تفاوت های میان چابک و ناب را بیان میکنند:

  • در چابک، انتظار داریم مدیریت ما را حمایت کند و در برطرف کردن موانع کمک نماید. 
  • در ناب، انتظار می رود که مدیریت ما را رهبری کند و نقش فعالی را در انجام بهبود مداوم بازی نماید.

این اصل مهم برای ناب هدایت کننده ای با اهمیت در سازمان نرم افزاری است. مدیران و هیئت رئیسه به جای پیگیری، رهبری می کنند و برای پیشبرد مداوم تجربه ها جواب گو هستند.