با توجه به تعداد روش های چابک، شرح تفصیلی هر یک از آن ها خارج از محدوده بحث ما است. هر چند، بر اساس بررسی اخیر به نظر می رسد که "جنگ  روش ها" حداقل از نظر سهم بازار تا حدی حل و فصل شده است همان طوری که شکل ذیل نشان می دهد. بررسی نشان می دهد که در حال حاضر اسکرام و ایکس پی روش های چابکی هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. براساس این بررسی، در حال حاضراسکرام (با یا بدون ترکیب با ایکس پی) به میزان 74 درصد در پیاده سازی های چابک اعمال می شوند، و این موضوع تجربه ما نیز هست. با توجه به این که روش های اسکرام و ایکس پی بر سایر روش ها برتری دارند، آن ها را به عنوان تجربه های مبنایی برای بیشتر مطالبی که در مورد تجربه های نیازمندی های چابک در این کتاب بحث می کنیم استفاده خواهیم کرد.

بررسی روش های چابکی که به طور گسترده اتخاذ شدهاند. چهارمین گزارش سالانه بررسی توسعه چابک در سال 2009. با همکاری شرکت VersionOne.

(بررسی روش های چابکی که به طور گسترده اتخاذ شده اند. چهارمین گزارش سالانه بررسی توسعه چابک در سال 2009. با همکاری شرکت VersionOne)